Udržitelnost

Model jakým hospodaříme dnes, může fungovat i za sto nebo dvě stě let.

Zakládáme si na etickém přístupu k chovaným zvířatům a ochraně životního prostředí. Minimalizujeme externí vstupy a zajišťujeme udržitelnost hospodaření.

Život v půdě

Od roku 2007 hospodaříme v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a uzavřeným obratem živin. Hospodaříme na 1700 ha zemědělské půdy, z toho 840 ha je orná půda, 830ha louky a pastviny a krajinotvorné prvky tvoří výměru 30 ha. Rostlinná produkce je zaměřena na pěstování obilovin a luskovin a především krmiv pro potřeby živočišné produkce. 

Živočišná výroba tedy velmi úzce navazuje na produkci rostlinné výroby s úzkou specializací na produkci bio mléka. Naším cílem je zachovat biodiverzitu, tedy rozmanitost rostlinných a živočišných druhů v CHKO Slavkovský les. 

Nepoužíváme žádné herbicidy, pesticidy ani jiná umělá hnojiva. S organickým hnojivem nakládáme šetrně –⁠ navracíme jej zpět do půdy a vytváříme tak kvalitní krmivovou základnu pro náš dobytek. Naše půda je téměř celý rok pokrytá plodinami, tj. máme dostatek zdravých plodin pro dobytek a zároveň tím zadržujeme vodu v půdě. Volíme bezorebné technologie, které minimalizují uvolňování živin do atmosféry a nepřerušují život v půdě.

Zvířata se svobodným pohybem na pastvinách i ve stájích mají zdravý a spokojený život

Chováme býložravce – zvířata a rostliny se navzájem obohacují a doplňují organickou hmotu do půdy. Na Farmě Otročín chováme 700 dojnic plemene ČESTR a 250 matek masného plemene Charollais. Plemena jsou svým charakterem vhodnější do našich horských podmínek (700 m n m.). Dobytek má také stálý přísun čerstvé píce z pastvin a volný výběh. 

Lišíme se i přístupem při otelení, kdy budoucí matku na dálku monitorujeme pomocí online aplikace, která nám dává zprávy o průběhu porodu. Telata následně napájíme výhradně nativním mlékem.

Společensky odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu kolegů

I přes to, že jsme společně s farmou Bemagro největší producenti bio mléka v Česku, nejde nám jen o výnosy. Máme radost, když můžeme vracet krajině část našich zisků. Opravujeme například staré tůně, hráze rybníků, meliorační toky, sakrální stavby, zabýváme se výsadbou stromořadí, staráme se o lesy a kvalitu podzemních vod. Farma Otročín je totiž situována v chráněné krajinné oblasti s častým výskytem minerálních vod. V okolí farmy se nachází celkem pět minerálních pramenů, přičemž nejdéle je využíván Horní pramen, který je vyhledávaným turistickým místem i cílem školních výletů.

Usilujeme o surovinovou soběstačnost. Do roku 2025 jsme si dali za cíl, že nebudeme závislí na externích vstupech.

Být společensky odpovědnou firmou přináší našemu podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu.